عضو محترم هيئت علمي

سمت

شرح وظايف

دكتر جواد كجوري

مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي

·        نظارت بر فعاليت هاي سياست گذاري آموزشي در دانشگاه

 

·        نظارت بر دفاتر توسعه آموزش دانشكده ها و بيمارستان هاي آموزشي

 

·        سامان دهي فعاليت هاي سياست گذاري آموزش در دانشگاه

 

·        سامان دهي فعاليت هاي آموزش اساتيد

 

·        سامان دهي فعاليت هاي پژوهش در آموزش

 

·        سامان دهي فعاليت هاي تكنولوژي آموزشي

 

·        سامان دهي برنامه هاي ارزشيابي آموزشي

 

·        سامان دهي فعاليت هاي برنامه ادغام

 

·        سامان دهي فعاليت هاي Professionalism

 

·        سامان دهي فعاليت هاي برنامه ريزي آموزشي

 

·        سامان دهي فعاليت هاي پزشكي جامعه نگر

·        تخصيص منابع مالي به واحدهاي ذيربط و دفاتر توسعه آموزش طبق ضوابط

دكتر محمدرضا دهقاني


قائم مقام مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

 

مدير گروه آموزش علوم پزشكي

·         انجام كليه امور مديريت در زمان عدم حضور ايشان به دليل مآموريت هاي آموزشي در مركز

 

·         سامان دهي فعاليت هاي سياست گذاري آموزش در دانشگاه

 

·         سامان دهي فعاليت هاي آموزش اساتيد

 

·         سامان دهي فعاليت هاي پژوهش در آموزش

 

·         سامان دهي فعاليت هاي تكنولوژي آموزشي

 

·         سامان دهي برنامه هاي ارزشيابي آموزشي

 

·         سامان دهي فعاليت هاي برنامه ريزي آموزشي

 

·         سامان دهي فعاليت هاي پزشكي جامعه نگر

دكتر ميترا اميني


معاون پژوهشي مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي


مدير مركز تحقيقات ارتقاء كيفيت آموزش باليني

نظارت بر فعاليت هاي پژوهش در آموزش

·        تعيين اولويت هاي پژوهشي دانشگاه

·        شركت در جلسات طرح هاي HSR دانشگاه

·        سامان دهي مقالات آموزشي 

·   نظارت بر امور پايان نامه هاي آموزشي رشته هاي   پزشكي، دندانپزشكي و ساير رشته هاي مرتبط

      .      نظارت بر امور پايان نامه هاي آموزشي رشته هاي پزشكي، دندانپزشكي و ساير رشته هاي مرتبط

دكتر ليلا بذرافكن
معاون آموزشي مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي

·        همكاري در تدوين كوريكولوم هاي آموزشي كليه رشته ها 

·        تدوين و بازنگري كوريكولوم كارشناسي ارشد آموزش پزشكي 

·        نظارت بر ساير امور مربوط به كارشناسي ارشد آموزش پزشكي

·        تهيه و پيشنهاد برنامه هاي كوتاه مدت و ميان مدت آموزشي جهت توانمندسازي اساتيد، دستياران و دانشجويان

·        سنجش و ارزيابي عملكرد آموزشي اعضاي هيئت علمي و دانشجويان آموزش پزشكي

دكتر ريتا رضايي


مسئول مجله

JAMP

·         مديريت وب سايت مجله آموزش پزشكي JAMP

     

·         بررسي اوليه مقالات ارسالي به مجله

 

·         ارسال داوري مقالات و پيگيري فرم هاي داوري و آماده سازي اصلاحيه نويسنده

 

·         ارسال مقالات جهت ويرايش آماري

  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-5 9:58        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ