اعتباربخشي آموزشي مراكز آموزشي - درماني


اعتباربخشي فرايندي سيستماتيك مي باشد كه هدف اصلي آن اطمينان از كيفيت خدمات ارائه شده توسط هر سازمان و يا موسسه ميباشد. اين فرايند، نيازمند ارتقاء مستمر كيفيت مي باشد و جهت اطمينان از حفظ موقعيت اعتبار داده شده و يا ارتقاء آن در سازمان يا موسسه مربوطه، به ارزيابي‌هاي مجدد آن در دوره هاي زماني مختلف، نياز مي باشد.

نحوه ارزيابي اين فرايند شامل دو مرحله مي باشد. مرحله اول بصورت خود-ارزيابي (ارزيابي دورني) مي باشد و مرحله دوم، ارزيابي بيروني است كه گروهي از افراد -خارج از سازمان و يا موسسه مذكور- به ارزيابي عملكرد آن مي پردازد.

در همين راستا، اعتباربخشي آموزشي مراكز آموزشي درماني يكي از انواع اعتباربخشي مي‌باشد كه ابعاد مختلف عملكرد اين مراكز را در ده حيطه متناسب با ارائه آموزش باليني در سطوح مختلف از طريق انطباق آن با استانداردهاي تعريف شده موجود، توسط كارشناسان خبره مورد بررسي قرار مي‌دهد.

استانداردهاي اعتباربخشي آموزشي مراكز آموزشي – درماني با مشورت صاحبنظران و متخصصين پس از جلسات مكرر در حوزه معاونت آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي،  تدوين و از طريق شوراي گسترش دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور مورد تصويب قرار گرفت. در نهايت پس از جلسات متعدد كارگروه هاي مختلف، نسخه نهايي اين استانداردها در 26 آبان ماه 1394 توسط معاونت آموزشي وزارت متبوع تهيه و به دانشگاه‌ها ابلاغ گرديد.

 

  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-6-28 12:40        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ