حيطه هاي اعتباربخشي آموزشي:

ابعاد مختلف عملكرد آموزشي مراكز آموزشي درماني در 10 حيطه مختلف از طريق استانداردهاي اعتباربخشي كه شامل 95 استاندارد مي‌باشد، مورد بررسي قرار مي‌گيرد:

·         مديريت آموزش در بيمارستان‌هاي آموزشي

·         پايش و ارزشيابي عملكرد سيستم آموزشي

·         اعضاء هيات علمي

·         فراگيران

·         مديريت تسهيلات، فضا، امكانات‌،تجهيزات و منابع مالي و انساني آموزشي و پژوهشي

·         بخش اورژانس و واحدهاي پاراكلينيك بيمارستان آموزشي

·         برنامه‌ها و فرآيندهاي آموزشي

·         كميته‌هاي بيمارستاني

·         حفظ حقوق و ايمني بيماران

·         بيمارستان آموزشي به عنوان عرصه اصلي پژوهش‌هاي باليني

  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-5 10:03        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ