سطح‌بندي سنجه هاي اعتباربخشي:

در مجموع، براي حيطه‌هاي اعتباربخشي آموزشي، 140سنجه‌ مختلف تعريف شده است كه در سه سطح كاملا ضروري، ضروري و توسعه‌اي طبقه‌بندي شده‌اند. سطح كاملا ضروري كه 100 سنجه را به خود اختصاص مي‌دهد، سطحي از استاندارد است كه بيمارستان آموزشي همواره بايد آن را اجرا نمايد. سنجه ضروري نيز كه شامل 27 سنجه مي‌باشد، سطحي از استاندارد است كه بيمارستان تا دو سال پس از تاريخ ابلاغ سنجه‌ها، بايد آن اجرا نمايد و سطح توسعه‌اي كه 13 سنجه را تشكيل مي‌دهد، سطحي از استاندارد است كه بيمارستان تا چهار سال پس از ابلاغ سنجه‌ها، بايد به آن دست يابد.

 

به منظور اينكه امكان مقايسه فراهم گردد از مقياس نمره‌دهي براي هر سنجه استفاده گرديد. وزن‌دهي هر يك از سنجه‌ها  با توجه به دو مولفه انجام مي‌گردد: يكي ميزان دشواري در دستيابي به سنجه كه تحت عنوان ضريب دستيابي و از 1 تا 3 تقسيم شده است به نحوي كه ضريب 1 كمترين سختي و ضريب 3 بيشترين سختي دستيابي را دارد و ديگري تاثير و اهميت سنجه در آموزش فراگيران كه تحت عنوان ضريب اهميت آموزشي و از 1 تا 5 تقسيم شده است و ضريب 1 كمترين تاثير و ضريب 5 بيشترين تاثير در آموزش را دارد. و ميانگين اين دو ضريب، وزن هر سنجه مي‌باشد. اين ميانگين، از قبل توسط كارگروه‌ها در جلسات معاونت آموزشي وزارت متبوع مشخص شده است.

  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-5 10:03        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ