فازهاي اعتبار بخشي و اقدامات انجام شده در مراكز آموزشي – درماني شيراز 

به منظور انجام فرايند اعتباربخشي آموزشي، در فاز اول، در تير ماه 1394 كتابچه اعتباربخشي مورد مطالعه قرار گرفت و سپس كليه شاخص‌هاي لازم به منظور تحقق هر سنجه استخراج گرديد. سپس طي جلسات مكرر در دفتر رياست دانشگاه، معاونت آموزشي و همچنين مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي با حضور معاونين آموزشي مراكز آموزشي درماني به معرفي فرايند اعتباربخشي آموزشي و ضرورت توجه به آن به عنوان يك فرايند بسيار مهم در خصوص اطمينان از كيفيت وضعيت آموزشي و پژوهشي مراكز آموزشي - درماني به عنوان مهمترين عرصه آموزش‌ باليني و همچنين ارتقاء آن پرداخته شد.

در فاز دوم، جلسه‌اي با حضور رئيس مركز، معاون آموزشي، مدير، مترون، سوپروايزر آموزشي و مسئول دفتر بهبود كيفيت و اعضاي كميته اعتبار بخشي در مراكز آموزشي درماني ذيل به تفكيك تشكيل گرديد و ضمن معرفي فرايند اعتباربخشي و سنجه هاي آن، با نظر مسئولين مراكز، افراد مسئول پيگيري هر حيطه مشخص گرديدند و نهايتا صورتجلسه مزبور تهيه و به مسئولين مراكز جهت اجرا ابلاغ گرديد.

مراكز آموزشي درماني:(جهت مشاهده صورتجلسه بر روي هر مركز آموزشي درماني كليك نمائيد.)

·مركز آموزشي درماني نمازي

·مركز آموزشي درماني شهيد فقيهي

·مركز آموزشي درماني حافظ

·مركز آموزشي درماني خليلي

·مركز آموزشي درماني شهيد چمران

· مركز آموزشي درماني شهيد رجايي

فاز سوم اعتباربخشي، مرحله خود ارزيابي مراكز مي باشد كه اين مراكز با توجه به فايل اكسلي كه دراختيار آنها قرار خواهد گرفت، نسبت به فرايند خود ارزيابي خود اقدام خواهند نمود. در دستورالعمل اعتباربخشي با توجه به ضريب دستيابي و اهميت آموزشي، ميانگين وزن هر سنجه از قبل مشخص شده است و بنابراين با توجه به امتيازي كه مراكز در خصوص آن سنجه به خود اختصاص مي دهند، نمره نهايي آن سنجه مشخص مي گردد.

فاز چهارم اعتباربخشي، مرحله ارزيابي بيروني است كه پس از ارسال نتايج خود ارزيابي، ابعاد عملكردي مراكز آموزشي درماني در حيطه هاي ده گانه با مشاهده، مصاحبه و بررسي مستندات توسط ارزيابان بيروني مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-2-23 11:47        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ