ارزشیابی آموزشی

 

نقش واهميت ارزشيابي در فرايند اصلاح و رشد نظام هاي آموزش عالي و ايجاد ارتباط نزديك با دستاوردهاي علمي بركسي پوشيده نيست. ايجاد  نظام ارزشيابي كيفيت آموزش ، ابزاري را براي دانـشگـاه فـراهـم مي سازد تا به وسيـله آن فعاليت هاي خود را مورد بازنگري قرار دهد .  نقاط قوت و ضعف را معين كند وگزينه هاي مناسب را براي اصلاح خود انتخاب نمايد. ميزان توجه دانشگاه به فرايند ارزشيابي بيانگر خواست سازمان نسبت به بهبود فرايند هاي جاري آموزشي و رفع كاستي هاي موجود است. ارزشيابي ابزاري براي درك ارزش پديده ها و قضاوت در مورد آنهاست و دانش خاص مربوط به يك موقعيت ويژه را توليد كرده و به ايجاد دانشي تعميم پذير نمي انجامد.             

 evaluation.wmf]

 

از ملزومات وجود فرايند ارزشيابي دقيق – عيني  ، مستقل و مطلوب ، دستيابي به منابع علمي وطراحي فرايند براساس مستندات علمي است .ارزشيابي عبارت است از جمع آوري سيستماتيك داده ها، تجزيه و تحليل و بكارگيري اطلاعات كه منجر به  قضاوت ها و توصيه هاي ناظر به كيفيت مي شود.

عوامل متعددي بر انتخاب رويكردها و روش ها مؤثر است از جمله هدف از ارزشيابي ، نظر صاحبان فرايند ، ميزان هزينه، تعداد افراد ، برنامه ها و فرايند هاي تحت ارزشيابي . مسير دستيابي به نتايج و داده ها همانند پژوهش هاي علمي عيني و دقيق است اما اين نتايج قابل انتشار نيست و بالاترين دستاورد آن به كار گيري نتايج براي تغيير و ارتقاء محيط است. عدم استفاده  از اين نتايج ما را به شرايط بدتر از زماني كه هنوز ارزشيابي را آغاز نكرديم مي برد چرا كه اين فرايند هزينه بر است و اگر صاحبان فرايند فوايد و اصلاحات منتج از ارزشيابي را نبينند نمي توان آن ها را براي اجراي مجدد راضي نمود و توجيهي براي بودجه هاي صرف شده بيان كرد.

فلسفه ارزشيابي بهبود و ارتقاء فرايندها است اما خود ارزشيابي نيز مي بايست مورد نظارت و قضاوت قرار گيرد. فرا ارزشيابي يــا ارزشيابي ارزشيابي ها و ارزشيابي كننده ها تلاشي براي كاهش سوگيري و افزايش دقت وعينيت نتايج است . در فرا ارزشيابي مفيد بودن، هزينه اثر بخشي و كفايت تكنيكي فرايندهاي انجام شده ي ارزشيابي با روش سستيماتيك بررسي مي گردد و نتايج آن توسط صاحبان فرايند بررسي شده و در مورد اعتبار ارزشيابي، ادامه برنامه ، تغيير فرايند ، تصميم گيري و قضاوت  مي شود.

 

نظر به اينكه واحد ارزشيابي از اركان اصلي مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي است ، مهمترين وظيفه اين واحد تدوين ساختارهاي ارزشيابي در دانشگاه واجراي قوي برنامه فرا ارزشيابي مي باشد و اين مهم با توجه به نيازهاي دانشگاه ، شرح وظايف اساتيد، گروه هاي آموزشي و مؤسسات تحقيقاتي انجام خواهد شد. وظيفه خطير اين واحد است تا نسبت به پيش زمينه هاي ذهني منفي كه نسبت به ارزشيابي وجود دارد مقابله نـموده و بـا ارائه برنامه هاي مناسب و نو شرايط بهتري را ايجاد نمايد.

 

 

اهداف واحد ارزشيابي مركز:

 

 

 • ارزشيابي اساتيد
 • ارزشيابي برنامه
 • بازبيني ابزارهاي ارزشيابي
 • راه اندازي فرايند فرا ارزشيابي
 • آموزش ارزشيابي به پرسنل EDO در كليه دانشكده ها
 • نظارت بر اجزايي از فرايند ارزشيابي كه در گروه ها و دانشكده ها صورت مي گيرد
 • نظارت بر فرايند ارزشيابي دانشجو  و بررسي نتايج تحليل سؤالات به منظور تضمين حداقل كيفيت براي امتحانات
 • فرهنگ سازي براي استفاده از روش هاي جديد ارزشيابي اساتيد
 • تهيه Tool Box از روش هاي Data gathering
 • فرهنگ سازي براي استفاده از روش هاي نوين ارزشيابي برنامه
 • آگاه سازي اساتيد و اعضاء هيأت علمي از جايگاه و اهميت ارزشيابي (تهيه پمفلت و كارگاه آموزشي)
 • مبادله اطلاعات با ساير دانشگاه هايي كه در مورد ارزشيابي آموزشي فعاليت نموده اند
 • همكاري با ساير مراكز براي تعيين راهكارهايي به منظور حل مشكلات شناسايي شده
 • برگزاري ماهانه نشست هاي علمي واحد ارزشيابي

 

نظر سنجي 
لطفا نظرات خود را در مورد این مطلب در این قسمت مرقوم فرمایید*

نام و نام خانوادگی

پست الكترونيكي *

ورود اطلاعات در فیلد های ستاره دار الزامی است.
    
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-6-28 12:40        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ