اعتباربخشي آموزشي

اعتباربخشي فرايندي سيستماتيك مي باشد كه هدف اصلي آن اطمينان از كيفيت خدمات ارائه شده توسط هر سازمان و يا موسسه ميباشد. اين فرايند، نيازمند ارتقاء مستمر كيفيت مي باشد و جهت اطمينان از حفظ موقعيت اعتبار داده شده و يا ارتقاء آن در سازمان يا موسسه مربوطه، به ارزيابي‌هاي مجدد آن در دوره هاي زماني مختلف، نياز مي باشد.

نحوه ارزيابي اين فرايند شامل دو مرحله مي باشد. مرحله اول بصورت خود-ارزيابي (ارزيابي دورني) مي باشد و مرحله دوم، ارزيابي بيروني است كه گروهي از افراد -خارج از سازمان و يا موسسه مذكور- به ارزيابي عملكرد آن    مي پردازد.

در همين راستا، اعتباربخشي آموزشي مراكز آموزشي درماني يكي از انواع اعتباربخشي مي‌باشد كه ابعاد مختلف عملكرد اين مراكز را در ده حيطه متناسب با ارائه آموزش باليني در سطوح مختلف از طريق انطباق آن با استانداردهاي تعريف شده موجود، توسط كارشناسان خبره مورد بررسي قرار مي‌دهد.

استانداردهاي اعتباربخشي آموزشي مراكز آموزشي درماني با مشورت صاحبنظران و متخصصين پس از جلسات مكرر در حوزه معاونت آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي،  تدوين و از طريق شوراي گسترش دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور مورد تصويب قرار گرفت. در نهايت پس از جلسات متعدد كارگروه هاي مختلف، نسخه نهايي اين استانداردها در 26 آبان ماه 1394 توسط معاونت آموزشي وزارت متبوع تهيه و به دانشگاه‌ها ابلاغ گرديد.

وضعيت خودارزيابي اعتباربخشي آموزشي مراكز آموزشي - درماني تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي شيراز

 
رديفنام مركز آموزشي - درمانيوضعيت خود ارزيابي بسته اعتباربخشي آموزشي مراكز آموزشي- درماني
1نمازيارسال نتايج خودارزيابي به دبيرخانه كلان منطقه 5 آمايشي
2شهيد چمرانارسال نتايج خودارزيابي به دبيرخانه كلان منطقه 5 آمايشي
3شهيد فقيهيارسال نتايج خودارزيابي به دبيرخانه كلان منطقه 5 آمايشي
4حافظارسال نتايج خودارزيابي به دبيرخانه كلان منطقه 5 آمايشي
5شهيد دستغيبارسال نتايج خودارزيابي به دبيرخانه كلان منطقه 5 آمايشي
6خليلي
عدم ارسال نتايج خودارزيابي به دبيرخانه كلان منطقه 5 آمايشي (پيشرفت 70% فرايند خودارزيابي)
7شهيد رجاييعدم ارسال نتايج خودارزيابي به دبيرخانه كلان منطقه 5 آمايشي (پيشرفت 40% فرايند خودارزيابي)
8ابن سينامعرفي بسته اعتباربخشي آموزشي در بيمارستان با حضور كميته مركزي اعتباربخشي و مسئولين بيمارستان در ارديبهشت ماه 1395
9حضرت زينب (س)عدم معرفي بسته اعتباربخشي آموزشي در بيمارستان و  برنامه ريزي جهت معرفي بسته مذكور در ارديبهشت يا خرداد ماه 1395

 

 


  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-5 10:03        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ