با سپاس از شما بازدیدکننده  گرامی و آرزوی اوقاتی خوش برای شما

 

به منظور معرفی فعالیت های پژوهشی پژوهشگران دانشگاه در حوزه آموزش پزشکی ، و نیز پیشگیری از دوباره کاری و انجام طرح های تکراری ،  در این بخش از وب سایت فهرست عناوین طرح های پژوهشی که در سالهای اخیر در حوزه آموزش پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام شده  آمده است .  مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی شیراز  ضمن استقبال از طرح های پژوهشی شما عزیزان ، آمادگی خود را جهت همکاری و  مشاوره اعلام می دارد .  

 
 

عنوان طرح

مجری طرح

سال انجام

1- بررسي ميزان تسلط دانشجويان دوره باليني بر زبان انگليسي

دكتر دهقاني

82

2- بررسي تاثير درس فوريتهاي پزشكي در شايستگي باليني دانشجويان دندانپزشكي

دكتر چمني

82

3- بررسي ميزان و عوامل ايجاد استرس شغلي (پزشكان ) (خانم بذرافكن ) 

لیلا بذرافكن

82

4- تاثير كارگاه آموزشي مهارتهاي يادگيري و تفكر انتقادي بر نتايج امتحان جامع علوم پايه پزشكي

لیلا بذرافكن

82

5- تعيين استانداردها و شاخصهاي آموزش در آموزش مداوم پزشكي 

دكتر سلامي

82

6- تعيين راهكارهاي عملي تشكيل مركز ارتقاء مهارتهاي حرفه اي پزشكي در شيراز

دكتر سلامي

82

7- بررسي تفاوت اثر بخشي دوره هاي مدون 50 و 100 نفره همنام اجرا شده جهت پزشكان عمومي در سه ماهه پاياني 81 .

دكتر سلامي

82

8- بررسي نظرات اساتيد، دانشجويان و كارورزان  دانشكده پزشكي در ارتباط با تعيين استاندارد مركز مهارتهاي باليني

لیلا بذرافكن

82

9- بررسي تاثير log book برآموزش باليني بخش اندودانتيكس دانشجويان دندانپزشكي

لیلا بذرافكن

82

10- بررسي تاثير ژورنال كلاب برنامه ريزي شده براساس EBM با پيش آزمون و پس آزمون

دكتر صابرفيروزي

82

11- طرح ارزشيابي دانشجويان پزشكي دوره اينترني در بخش بيماريهاي پوست بوسيله port folio 

لیلا بذرافكن

82

12- بررسي پژوهشهاي انجام و ثبت شده در فيلد آموزش پزشكي كشور (سالهاي 78الي 80 )

فاطمه هاشمي

82

13- مشاهده فاكتورهاي موجود دردانشجويان برتر ،( بررسي توصيفي تحليلي برخي ويژگيهاي پذيرفته شدگان ممتاز آزمون سراسري سال 81 در مقطع دكتراي حرفه اي )

دكتر منتصري

82

14- بررسي نيازو اولويتهاي آموزشي از ديدگاه متخصصين پوست شركت كننده در برنامه هاي آموزش مداوم

دكتر سلامي

82

15- بررسي توصيفي در خواستهاي حذف پزشكي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي در نيسمال دوم سال 81-80

دكتر رازقي

82

16-  طراحي يك نرم افزار جامع ارزشيابي اساتيد

ریتا رضايي

82

17- بررسي توصيفي تحليلي وضعيت آموزش دانشجويان خارجي پذيرفته شده در دانشگاه علوم پزشكي شيراز

دكتر رازقي

82

18- بررسي عوامل موثر بر كيفيت آموزش دانشگاه

دكتر ايزدپناه

82

 .

عنوان طرح

مجری طرح

سال انجام

19- بررسي تطبيقي نحوه ارائه دروس رشته هاي مختلف كارشناسي ارشد ناپيوسته در دانشگاه علوم پزشكي شيراز با توجه به سرفصل دروس مصوب توسط شوراي عالي برنامه ريزي

دكتر رازقي

83

20- بررسي نظرات اساتيد دانشگاه نسبت به سيستم جاري ارزشيابي

دكتر فلاح زاده

83

21- بررسي وضعيت استفاده از اينترنت توسط اساتيد دانشگاه در سال 1383

دكتر اميني

83

22- بررسي اثر بخشي سمينار آموزش مداوم تفسير داده هاي پاركلينيك بر دانش فراگيران و ارزشيابي برنامه از ديدگاه مشمولين دي ماه 82

دكتر سلامي

83

23- بررسي سطح آگاهي ، نگرش و عملكرد پزشكان عمومي نسبت به بيماري پوكي استخوان – شيراز 1383

دكتر نگين هادي

83

24- بررسي ميزان رضايتمندي بيماران بخشهاي بستري داخلي و جراحي و زنان بيمارستانهاي آموزشي دانشگاه نسبت به برقراري ارتباط پزشكان و پرسنل بخش با آنها .

دكتر صابرفيروزي

83

25- ارزيابي مهارتهاي پايه عملي در دانشجويان پزشكي يك دوره تحصيلي به روش آسكي

دكتر صابرفيروزي

83

26- بررسي نظرات مديران ارشد اعضاي هيات علمي و دانشجويان دانشگاههاي دولتي شيراز در مورد آموزش مبتني بر شبكه

صدیقه نجفي پور

83

27- بررسي تحليلي مقايسه اي روند تحصيلي دانشجويان پزشكي شيراز قبل از ورود به دوره باليني از سال 1362

دكتر اميرغفران

83

28- بررسي اولويت هاي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شيراز درسيستم آموزشي در سال 83

فاطمه هاشمي

83

29- تعيين سبكهاي يادگيري دانشجويان پرستاري و مامايي و ارتباط آن با موفقيت تحصيلي آنها .

دكتر معطري

83

30- بررسي نياز و اولويتهاي آموزشي از ديدگاه پزشكان عمومي شركت كننده در برنامه هاي آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشكي دي ماه 82 لغايت خرداد 83

دكتر سلامي

83

31- بررسي مناسبترين روشهاي اجراي برنامه هاي آموزش مداوم از ديدگاه مشمولين دانشگاه 1383

دكترسلامي

83 

32- بررسي ميزان آگاهي و استفاده از روشهاي صحيح مطالعه در ميان دانشجويان جديد الورود دانشگاه علوم پزشكي شيراز

دكتر فلاح زاده

83

33- مقايسه نتايج امتحان جامع علوم  پايه و پره انترني در دانشجويان متاهل و مجرد در 5 سال گذشته

دكتر قيومي

83 

34- بررسي ميزان آگاهي و استفاده از روشهاي صحيح مطالعه در ميان دانشجويان جديد الورود دانشگاه قبل و بعد از سمينار آموزش روشهاي مطالعه به روش چهار گروه سالومون (مهر83 )

دكتر صابرفيروزي

83

35- ارزيابي نتايج امتحانات جامع علوم پايه در 5 سال گذشته و بررسي ارتباط آن با نتايج دروس مختلف به تفكيك

دكتر اميرغفران

83 

37- بررسي ميزان توانايي دانشجويان سال آخر پزشكي در صلاحيتهاي عمومي پزشكي

دكتر معطري

83

38- بررسي تحليلي موارد انصراف و تغيير رشته در دانشگاه علوم پزشكي شيراز طي سالهاي 83-73

ریتا رضايي

83

39- رابطه عزت نفس و سلامت عمومي با پيشرفت تحصيلي در دانشجويان دانشگاه

دكتر نجف زارع

83

 

 .

عنوان طرح

مجری طرح

سال انجام

40- بررسي مشكلات نوشتاري انگليسي استيودنتها و اينترنهاي دانشگاه

دكتر شكرپور

84

41- تعيين نگرش دانشجويان سال آخر پزشكي نسبت به رشته پرستاري

دكتر معطري

84

42- تدوين شاخصهاي آموزشي دانشجويان رشته پزشكي در دو بخش اطفال و بيهوشي بيمارستان نمازي در سال 84

ریتا رضايي

84

43- ارزيابي مهارتهاي عملي دانشجويان كارورز دانشگاه و مقايسه آن با ارزيابي دانش تئوري ايشان در امتحان پره انترني در سال 83

دكتر عليزاده

84

44- بررسي ارتباط استرس شغلي با سلامت رواني و مهارت هاي مقابله اي در كاركنان واحدهاي آموزشي و اداري دانشگاه

آقاي ده بزرگي

84

45- ارزيابي مهارت جستجوي اينترني مقاله در دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز در سال 84 و ارتقا سطح آن با برگزاري دوره هاي آموزش فشرده متناسب با سطح مهارت آنها

دكتر عليزاده

84

46- بررسي ميزان توانمندي مهارت هاي عملي  و نگرشي دانشجويان پزشكي سال ششم دانشگاه علوم پزشكي شيراز و مقايسه آن با نمره امتحان كتبي پيش كارورزي ايشان در سال 84

دكتر عليزاده

84

47-تهيه log book و بررسي ميزان تاثير آن در آموزش باليني و نظر كارآموزان دانشگاه علوم پزشكي شيراز – گروه داخلي

دكتر صابر

84

.

عنوان طرح

مجری طرح

سال انجام

48-بررسي اثرات بيكاري فارغ التحصيلان درانگيزه هاي يادگيري بين دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شيراز

دكتر فكور زيبا

85

49- بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني واسترس شغلي اعضاي هيئت علمي دانشگاه  علوم پزشكي شيراز

فرح دانش پژوه

85

50- بررسي ميزان توليد علم توسط دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شيراز

دكتر فكورزيبا

85

51-ميزان رضايت مندي دانشجويان از خدمات رفاهي- فرهنگي –مشاوره اي در دانشگاه علوم پزشكي شيراز

لیلا بذر افكن

85

52-ارزيابي رعايت اخلاق حرفه اي در دانشجويان پزشكي

لیلا بذر افكن

85

53- ارزيابي دانش پايه "تروما" وبررسي اثر بخشي كارگاه "برخورد با بيمار ترومايي" در ميزان دانش دانشجويان سال آخر پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز در سال 1385

 

دكترعليزاده

دکتر واثقي

85

54- بررسي سطح قضاوت اخلاقي در كاركنان دانشگاه علوم پزشكي

لیلا بذرافكن

85

55- بررسي عوامل مرتبط با موفقيت دانشجويان در درس فيزيك پزشكي

دكتر عباسي

85

56- مقايسه اثربخشي كاربرد روش پورت فوليو در مقابل روش سنتي در ارتقا كيفيت برنامه ريزي وارزشيابي آموزش در گروه متخصصين استان فارس در طي 2سال (دي ماه 85تا87)

دكتر كرمي زاده

85

57- نظر سنجي از اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي شيراز در مورد نيازهاي آموزشي آنان در زمينه مهارتهاي  تدريس

دكتر كاوه

85

58-بررسی نظرات كاركنان ودانشجويان ورودي سالهاي 82-85در باره تاثير university open day  برآگاهی و شناختشان از دانشگاه علوم پزشکی شيراز

صدیقه شايق

85

59- بررسي توصيفي –تحليلي علل حذف نهايي دروس دانشجويان 84-85

صدیقه شايق

85

60-ارزيابي مهارتهاي آموخته شده توسط كارورزان دانشكده پزشكي شيراز در برخورد با بيماران

انسيه ايزد پناه - دكتر اميني

85

61-بررسي مهارتهاي تفكر انتقادي در دانشجويان پزشكي شيراز سال 1385

نويد فضلي

85

62- تحليل كيفي اخلاق حرفه اي در بين اساتيد باليني بخش هاي داخلي ، جراحي ، زنان واطفال دانشكده پزشكي شيراز از ديدگاه همكاران آنها ، سال 85

زهرا جلالي

85

63- بررسي رابطه بين رضايت بيماران ورضايت شغلي پزشكان اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي شيراز

فرح دانش پژوه

86

64- بررسي سطح انگيزش اعضاي هيئت علمي وعوامل مؤثر برافزايش آن در دانشگاه علوم پزشكي شيراز سال 1385

دكتر حق نگهدار

86

65- ارزيابي تاثير برنامه هاي آموزشي مداوم علوم پزشكي شيراز بر يادگيري پزشكان عمومي با مقايسه نمرات اخذ شده در سوالات test  باretest

 

86

.

عنوان طرح

مجری طرح

سال انجام

66- بررسي وتاثير به كارگيري اصول بارش افكار بر عملكرد كاركنان معاونت دانشجويي در سال 86-85

 

86

67- بررسي تاثيرآموزشFOCUS-PDCA   و اجراي آن برعمـلكرد كـاركنان واحـد معـاونت دانشـجويي فرهنـگي در سال 86-85"

 

86

68- بررسي عملكرد آموزشي دانشجويان و تعيین گرهاي ترك دانشگاه بااستفاده از مدلهاي مخاطره

دکتر زارع 

86

69-بررسي ميزان تاثير كارگاههاي مقدمات پزشكي عملي در ارتقاۀ مهارت معاينات باليني وارتباطي در دانشجويان پزشكي سال ششم از طريق برگزاري آزمون OSCEدر دانشگاه علوم پزشكي شيراز سال 1386

 

86

70-تهيه فايل آموزشي اسلايدهاي پاتولوژي چشم به منظور بررسي تاثير آن برآموزش دستياران در زمينه پاتولوژي»

 دکتر اقتداری

86

71-ارتقاء رتبه دانشگاه علوم پزشكي شيرازدر بين كشورهاي منطقه    O I C براساس شاخصهاي موجود

دکتر حق نگهدار 

86

72- مقايسه هزينه اثربخشي برگزاري كارگاههاي حضوري وغير حضوري توسط مركز مظالعات

 

86

73-بررسي علل ضعف دانشجويان دردرس زبان انگليسي در دانشگاه علوم پزشكي شيراز

 

86

74-بررسي مقايسه اي ميزان يادگيري ورضايت دانشجويان دندانپزشكي شيراز از دوروش سخنراني مشاركتي در سال تحصيلي 87-86

دکتر مومنی 

86

75-بررسي مقايسه اي دانش ومهارت پزشكان عمومي شركت كننده قبل وبعد از شركت در دوره باز آموزي ديابت با دو شيوه آموزش الكترونيكي وآموزش سنتي

دکتر کرمی زاده

86

76- مقایسه عملکرد اساتید تمام وقن و پاره وقت دانشگاه از نظر مراتب ارتقا

 

86

77- بررسی مقایسه ای نظرات کارورزان پزشکی در مورد ارزشیابی تکوینی در بخش های داخلی ، جراحی ، کودکان و زنان دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 

86

78- مقایسه الگو بودن اساتید از دیدگاه اساتید دانشگاه علوم پزشکی شیراز  

86

بررسی ارتباط نتایج امتحان جامع علوم پایه با نتایج امتحان پره اینترنتی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز طی سال های 1379 تا 1391

منصور مسجدی

92

بررسی کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز

ریتا رضایی

92

تعیین و مقایسه ویژگی های سازمان یاد گیرنده در دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه شیراز از دیدگاه کارکنان

ریتا رضایی

92

بررسی میزان رضایت سنجی کارگاه های توانمندی سازی برگزار شده توسط کمیته دانشجویی مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی شیراز بر تعالی آموزشی دانشجویان این دانشگاه

میترا امینی

92

خودارزیابی توانمندی برقراری ارتباط دانشجویان پرستاری در بالین در بیمارستان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

فرخنده شریف

92

تعیین فراوانی، نوع و علل استفاده دانشجویان از کتاب های کمک آموزشی در جهت آمادگی برای آزمون پیش کارورزی شهریور ماه 1391 علوم پزشکی شیراز

افشین برهانی حقیقی

92

بررسی میزان تکرار سوالات در آزمون های تراکمی دوره پزشکی عمومی دانشکده پزشکی شیراز

جواد کجوری

92

بررسی عملکرد دانشجویان و دستیاران پزشکی در نوشتن خلاصه پرونده و شرح حال بیماران در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز سال 1391

محمدحسین فلاح زاده

92

بررسی قابلیت عمومی دستیاران گروه بیهوشی شیراز با استفاده از پرسش نامه ارزیابی 360 درجه در سال 1390

منصور مسجدی

92

ارزیابی کیفی وضعیت تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی شیراز از طریق تهیه پرسشنامه

سارا کشتگر

92

ارزیابی روند و فرایند تاسیس رشته های جدید تحصیلات تکمیلی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سالهای 1391-1386

زهره مصطفوی پور

92

بررسی وضعیت نتایج امتحانات جامع علوم پزشکی و رتبه دروس به تفکیک از سال 1380 الی 1390 دانشگاه علوم پزشکی شیراز و ارائه راهکارهای ارتقای کیفیت آموزشی و رتبه دروس به روش راند دلفی

منصور مسجدی

92

بررسی گذشته نگر فرآیند ارتقاء مرتبه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز طی 20 سال گذشته (1390-1371)

کورش عزیزی

92

بررسی رابطه ساختار سازمانی با خلاقیت سازمانی مدیران ارشد و میانی در بیمارستان های آموزشی شیراز، 1389

ریتا رضایی

92

بررسی ارتباط هوش هیجانی با سلامت روان و فرسودگی شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان های دولتی وابسته  به دانشگاه علوم پزشکی شیراز

گیتی ستوده

93

تعیین نمره انگیزه پیشرفت دانشجویان علوم پزشکی شیراز و بررسی فاکتورهای موثر بر آن از دید دانشجویان دانشکده های مختلف

سمیه کاووسی پور

93

بررسی مقایسه میزان رضایت مندی مربیان و دانشجویان مامایی دانشکده پرستاری و مامایی حضرت فاطمه (س) دانشگاه علوم پزشکی شیراز از ارزشیابی بالینی با روش دفترچه ثبت مهارت های بالینی (Logbook) در سال 1392

زینب مشفقی

93

بررسی موانع موثر بر توسعه یادگیری الکترونیکی از دیدگاه دانشجویان آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

میترا امینی

93

 

 

 

 


نظر سنجي 
*  لطفا نظرات خود را در مورد این مطلب در این قسمت مرقوم فرمایید                                                                                                    

نام و نام خانوادگی

پست الكترونيكي *

ورود اطلاعات در فیلد های ستاره دار الزامی است.
    
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-6-28 12:40        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ